?

Log in

Papilio [entries|archive|friends|userinfo]
uskamp

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Long leve live journal ! [Dec. 19th, 2003|11:03 pm]
uskamp
[Current Mood |sleepysleepy]

Jippie, nu heb ik eigen live journal ! Leuk !

Zonet heb ik een stukje geprobeerd typen. Het is inderdaad leuk om te doen. Gewoon wat dagelijkse dingen opschrijven. Om iets kwijt te kunnen raken, vooral aan mijn vrienden !

Ook om af en toe te zien, wat mijn vrienden allemaal hebben gedaan ! Tof zeg... zo leer ik hen beter kennen.

 

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]